Nöttja bokskogs domänreservat

Nöttja bokskog

Det 5 hektar stora naturreservatet Nöttja bokskog ligger i Ljungby kommun. Den gamla ädellövskogen här domineras av bok men här växer även ek, lönn och asp. Nöttja bokskog är skyddat sedan 1960 och blev naturreservat 1996.

I reservatet finns en del döda träd. Här växer också gamla träd som en gång stått i ett mer öppet landskap. Att landskapet har varit mer öppet kan man se på deras vida trädkronor, till skillnad från träd som vuxit i tät skog. Rester av små åkrar och odlingsrösen avslöjar också att åtminstone delar av området varit odlat. I östra delen av området sluttar höjden brant ned mot en våtmark där björk och al dominerar.

Det växer mycket liljekonvalj i reservatet. Här finns också sällsynta lavar som lunglav och havstulpanlav.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel genom att bryta kvistar eller fälla stående döda träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 5,5 ha
Karaktär: Lövskog, våtmark med al och björk
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg