Hackekvarn

Hackekvarn

Hackekvarn ligger nordväst om Urshult vid Åsnens utlopp i Havbältesfjorden. Reservatet är 203 hektar stor och är skyddat sedan 2012. I reservatet finns flera rödlistade arter av lavar, växter och svampar. Området har flera kulturhistoriska lämningar och på Kungsholmen (Slottsholmen) finns rester av fornborgen ”Hacke slott” från 1300-talet.

Skog och mark

Området är tidigare inhägnad jordbruksmark från byarna Hackekvarn och Östra Elmehult men består idag mest av skog. Dels av bokskog och dels av granskog som är starkt drabbad av storm. I mitten av området finns betesmarker och en mindre slåtteräng.

Skogen och träden i betesmarken har mycket höga naturvärden. Det finns grov ek, lind, alm och ask samt grova hamlade träd, grov död ved och flera sällsynta lavar på träden.

Djur- och växtliv

Hagmarksträd och hamlade träd har funnits länge i området och ger goda förutsättningar för sällsynta vedlevande insekter. Strax väster om reservatet finns vattenmiljöer där man bland annat kan hitta tjockskalig målarmussla. En del av Havbältesfjorden ingår i reservatet och här finns både sandkrypare och färna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 6. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats (båt får framföras liksom förtöjas på land)
 7. tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats)
 8. övernatta i bil, husbil eller husvagn
 9. elda, annat än på anvisad plats
 10. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan godkännande från Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2012, utökad 2016

Areal: 210 ha

Karaktär: Bokskog

Kommun: Tingsryd

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,7 kilometer

Ängsfruktsrundan
Ledmarkering: Röd
Längd: 1,3 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 310 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 1,3 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss