Ekefors

Ekefors

I Ekefors naturreservat kan du uppleva en omväxlande natur. Gamla, grova träd, artrika betesmarker och Åsnens strömmande utlopp med lövträdens grenar hängande ut över vattnet.

Områdets historia är rik med lämningar från fiske och bebyggelse. Det 42 hektar stora naturreservatet bildades 2014 och ligger vid sjön Åsnens utlopp i havbältesfjorden.

Skog och mark

I Ekefors finns betade, öppna och mer eller mindre trädbevuxna hagmarker samt lövskog av mest bok och ek – några av dem mycket gamla. De grova ekar hittar man främst på öarna men även på båda sidor av vattnet. I hagmarkerna står också en del grova träd av lind och ask.

Området har tidigare varit ett så kallat kvillområde (vattendrag uppdelat i minst tre grenar), men genom reglering och grävning har vattnet koncentrerats till i huvudsak två fåror.

Djur- och växtliv

På de grova ekarna växer bland annat gulpudrad spiklav, sotlav och oxtungesvamp och på de betade hagmarkerna finns ängsväxter som gullviva, jungfrulin och sommarfibbla.

Här kan du se spännande insekter som vialsandbi, glödsandbi, hagtornssandbi, kartfjäril och svingelgräsfjäril. Vattnet strömmar relativt snabbt vid utloppet men där det rinner lite lugnare finns plats för ovanliga musslor.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller om­kullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar, mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
  6. övernatta i husbil eller husvagn
  7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2014
Areal: 42 Ha
Karaktär: Lövskog, sötvatten och betesmark
Kommun: Tingsryd
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg