Ekefors

Ekefors

I Ekefors naturreservat kan du uppleva en omväxlande natur. Gamla, grova träd, artrika betesmarker och Åsnens strömmande utlopp med lövträdens grenar hängande ut över vattnet.

Områdets historia är rik med lämningar från fiske och bebyggelse. Det 42 hektar stora naturreservatet bildades 2014 och ligger vid sjön Åsnens utlopp i havbältesfjorden.

Skog och mark

I Ekefors finns betade, öppna och mer eller mindre trädbevuxna hagmarker samt lövskog av mest bok och ek – några av dem mycket gamla. De grova ekar hittar man främst på öarna men även på båda sidor av vattnet. I hagmarkerna står också en del grova träd av lind och ask.

Området har tidigare varit ett så kallat kvillområde (vattendrag uppdelat i minst tre grenar), men genom reglering och grävning har vattnet koncentrerats till i huvudsak två fåror.

Djur- och växtliv

På de grova ekarna växer bland annat gulpudrad spiklav, sotlav och oxtungesvamp och på de betade hagmarkerna finns ängsväxter som gullviva, jungfrulin och sommarfibbla.

Här kan du se spännande insekter som vialsandbi, glödsandbi, hagtornssandbi, kartfjäril och svingelgräsfjäril. Vattnet strömmar relativt snabbt vid utloppet men där det rinner lite lugnare finns plats för ovanliga musslor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller om­kullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar, mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
  6. övernatta i husbil eller husvagn
  7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2014

Areal: 42 Ha

Karaktär: Lövskog, sötvatten och betesmark

Kommun: Tingsryd

Ägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss