Prosteköp

Naturreservat

Prosteköp är ett reservat där tillgänglighet och friluftsliv inte har prioriterats utan som i första hand har bildats för att skydda värdefulla naturtyper och arter. Här finns till exempel praktfläta, vågig sidenmossa, gammelgranslav och blåmossa.

Prosteköp ligger 3 kilometer väster om Lidhults samhälle vid Transjöns östra strand. Området är 22 hektar stort och blev naturreservat 2002. Reservatet är en del av ett större landskap som växlar mellan öppna blöta kärr och moränkullar med naturskog av främst tall. Flera av moränkullarna utgörs av uddar ut i sjön. Stränderna utgörs av branter och blöta strandkärr.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra eller parkera motordrivet fordon,
  2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget upp­trädande vid boplats eller liknande,
  3. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghäl­lar, block eller dylikt,
  4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mos­sor och lavar annat än bär och matsvamp för hus­behov,
  6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
  7. tälta eller ställa upp husvagn,
  8. elda,
  9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 22 ha
Karaktär: Naturskog, kärr
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg