Långö

Långö naturreservat

Naturreservatet Långö utgörs av öarna Långö, Södra Uvö samt småöar och vatten runt omkring. Det är beläget i en sydlig vik av Åsnen, Rännebäcksfjorden, och bjuder på en upplevelse med urskog och där du vissa år kan få se Fiskgjuse häcka.

Långö naturreservat är 57 hektar stort och är skyddat sedan 1986. Långö och Södra Uvö är kuperade med skog, främst av tall men även en del blandskog. Tallskogarna på Långö är cirka 130 år gamla men här finns också betydligt äldre, grövre och knotiga tallar i själva strandkanten. Det är viktigt att bevara och skydda öar med urskogskaraktär, inte minst för att gynna ett rikt fågelliv. I Långö naturreservat häckar till exempel Fiskgjuse vissa år.

I reservatet växer rikligt av Smålands landskapsblomma Linnéa men också blåbär, lingon, kråkbär och ljung och i de små kärren på öarna hittar man tranbär och olika starrarter.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. under tiden 1 april till och med den 31 juli vistas på Långö, Södra Uvö eller småöarna inom området (fiskekort ger ej rätt till vistelse inom område med tillträdesförbud),
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar,
 3. framföra motordrivet fordon, hydrokopter, svävare eller liknande motordriven farkost,
 4. tälta, uppställa husvagn eller förtöja husbåt,
 5. plocka blommor eller i övrigt skada eller bortföra såväl levande som döda växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov,
 6. fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur (fiske enligt gällande fiskebestämmelser och fiske­kort och med iakttagande av föreskrift 1 ovan är dock tillåtet,
 7. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande,
 8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 9. göra upp eld,
 10. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller därmed jäm­förlig anordning,
 11. anordna orienteringar, snitslade spår eller motsvarande,
 12. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1986
Areal: 57,5 ha
Karaktär: Tallskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg