Lövsjö ängar domänreservat

Lövsjö ängar

Den drygt kilometerlånga och markerade vandringsleden genom naturreservatet tar dig genom ett landskap med öppna åkrar, ängar, betade hagmarker, stora ekar och lindar samt stenrösen som vittnar om gamla tiders odlarmödor.

Det 18 hektar stora Lövsjö ängar blev naturreservat 1996. Området har i hundratals år varit inhägnad jordbruksmark vilket man ser spår av genom många stora stenrösen. Förutom öppnare marker så finns här många grova träd, bland annat ek och lind, med stora kronor.

Den stora ängs- och lundfloran, tillsammans med många olika slags lövträd, skapar en miljö som gynnar många fågel- och insektsarter. I reservatet finns bland annat jungfrulin, solvända och ängsvädd. För att efterlikna slåtter, betas ängarna betas efter midsommar vilket gör att många arter hinner blomma.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. tälta,
 3. elda,
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i beträd el­ler medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel genom att bryta kvistar eller fälla döda stående träd,
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär, matsvamp och blommor för husbehov,
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur,
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller göra inskrift,
 9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 18 ha
Karaktär: Äng, naturbetesmark, odlingslandskap
Kommun: Lessebo
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg