Hässlebacken

Natursköna vyer. Bevarade åkrar, ängar och betesmarker. Gammal tallskog, vackra lövträd och blommande örter. Skygga skogshöns. Fornlämningar som rösen och terrasskanter. Biologiska och kulturhistoriska värden. Ja, allt ryms inom det nästan 25 hektar stora naturreservatet Hässlebacken där den gamla gården med samma namn har en central roll.

Knappt 2 mil öster om Ljungby, granne med Målaskogsberg – ett av länets mest besökta naturreservat – ligger natursköna Hässlebacken. Naturreservatet är delar av ensamgården Hässlebacken som långt tillbaka i tiden var ett så kallat rusthåll, vilket innebar att i krigstid stod gårdsägaren för häst, ryttare och utrustning och kronan stod för vapen. 1797 omnämns Hässlebacken som ett Kronoskatterusthåll vid Sunnerbo kompani under Smålands lätta kavalleri.

Hässlebackens naturreservat består bland annat av gammal jordbruksmark och våtmark som under första halvan av 1900-talet använts för torvbrytning. Gårdens gamla åkrar, ängar och betesmarker har bevarats in i våra dagar. Jordbruksmarken kring den gamla gården är idag ett större område av betesmark som tillsammans med gamla lövträd och blommande örter skapar en naturskön och besöksvänlig miljö. En timrad träbyggnad där lin förr blev till linne – en så kallad linbastu – påminner också om självhushållets dagar då mat och redskap till största delen producerades på den egna gården.

I reservatets östra del finns den gamla utmarken – skogen där djuren förr gick på bete under vår och försommar. Här finns äldre tallskog i både torra och fuktiga miljöer och i området kring Hässlebackagöl har du goda chanser att få syn på skygga skogshöns, såväl tjäder som orre och järpe finns i området.

Marken i naturreservatet ägs av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen förvaltar området. Under de kommande åren planerar Länsstyrelsen att återställa de delar av de gamla ängs- och betesmarkerna där det idag växer gran genom att granen avverkas och bete återupptas. Även på utmarken i öster kommer gran att avverkas för att återskapa den varma och ljusöppna skogen med ett rikt inslag av lövträd och gamla tallar. Förr upprätthölls och sköttes marken genom djurens bete, gårdens jordbruk och naturliga skogsbränder.

Målsättningen är att skapa ett större sammanhängande område med glesa, solvarma skogar och betesmarker där både besökare och växt- och djurlivet kan trivas. Välkommen till Hässlebacken!

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats
 6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00.
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens tillstånd
 9. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens tillstånd
 10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2018
Areal: 24,5 hektar
Karaktär: Odlingslandskap med ängar och betesmarker
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg