Bockaskruv

Bockaskruv, som ligger mitt emellan Alstermo och Fröseke, är ett 198 hektar stort naturreservat med skog och öppna kärr. En stor del av skogen är 100–170 år gammal och större delen av området är påverkat av skogsbrand.

Skog och mark

Landskapet har genom årtusenden präglats av tallskog med ofta återkommande skogsbränder. Som en naturlig följd av brand, växer ny skog med asp och björk upp. Det viktigaste skälet till att Bockaskruv är intressant från naturvårdssynpunkt, är just att delar av löv- och tallskogen uppkommit efter brand. Hela området har en ovanligt stor del lövskog med mycket inslag av gammal och grov asp. I skötseln av naturreservatet ingår aktiv naturvårdsbränning (planerad och noga kontrollerad anlagd brand på skogsområden för att efterlikna naturlig brand).

Kulturlämningar

I naturreservatet kan du också hitta ett antal kulturlämningar, till exempel rester av ängslador, tjärdalar och spår av järnframställning.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada ytbildning eller naturföremål exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada till exempel berghällar, block, träd (levande och döda), buskar eller övrig vegetation (är och matsvamp för husbehov samt enstaka exemplar av växter får plockas) 
  2. köra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på parkeringsplats som är anvisade i fastställd skötselplan
  3. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
  4. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
  5. snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan verka störande på naturmiljön

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2005

Areal: 197,7

Karaktär: Barrblandskog av tall, asp och björk

Kommun: Uppvidinge

Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 3 kilometer

Tillgänglighet

I Bockaskruvs naturreservat finns stora mängder stående död ved. Vid blåsigt väder kan det hända att stammar faller omkull. Länsstyrelsen rekommenderar därför inte besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Besök sker alltid på egen risk.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss