Bockaskruv

Bockaskruv, som ligger mitt emellan Alstermo och Fröseke, är ett 198 hektar stort naturreservat med skog och öppna kärr. En stor del av skogen är 100–170 år gammal och större delen av området är påverkat av skogsbrand.

Skog och mark

Landskapet har genom årtusenden präglats av tallskog med ofta återkommande skogsbränder. Som en naturlig följd av brand, växer ny skog med asp och björk upp. Det viktigaste skälet till att Bockaskruv är intressant från naturvårdssynpunkt, är just att delar av löv- och tallskogen uppkommit efter brand. Hela området har en ovanligt stor del lövskog med mycket inslag av gammal och grov asp. I skötseln av naturreservatet ingår aktiv naturvårdsbränning (planerad och noga kontrollerad anlagd brand på skogsområden för att efterlikna naturlig brand).

Kulturlämningar

I naturreservatet kan du också hitta ett antal kulturlämningar, till exempel rester av ängslador, tjärdalar och spår av järnframställning.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada ytbildning eller naturföremål exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada till exempel berghällar, block, träd (levande och döda), buskar eller övrig vegetation (är och matsvamp för husbehov samt enstaka exemplar av växter får plockas) 
  2. köra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på parkeringsplats som är anvisade i fastställd skötselplan
  3. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
  4. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning
  5. snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan verka störande på naturmiljön

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2005
Areal: 197,7
Karaktär: Barrblandskog av tall, asp och björk
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled (Ledmarkering: Orange; Längd: 3 kilometer)