Lunden

Lunden

Naturreservatet Lunden bjuder dig på vackra naturupplevelser med hagar och ängar, skogar och myrar, sjöar och vattendrag men också en möjlighet att få se bronsåldersgravar, kulturlämningar, mäktiga 300-åriga ekar och inte minst ett rikt fågelliv.

Lunden har en mycket värdefull natur, inte minst på grund av alla gamla lövträd. Här finns 300-åriga ekar och grova lindar, almar, askar och aspar. Reservatets långa historia av bete, slåtter och åkerbruk gör att här finns flera områden med fossil åkermark och terrassodlingar, troligen från medeltid.

Här finns också bronsåldersgravar strax nordost om reservatsgränsen. Flera gårdar och torp har legat inom området och den som letar kan hitta många gamla byggnadsgrunder. Även den gamla bron över Mörrumsån är väl värt ett besök.

Rikt fågelliv

De gamla träden är tillhåll för många ovanliga arter av skalbaggar och lavar och de ihåliga träden är fina boplatser för fåglar. På våren hör man spel och sång från bland annat nötkråka, göktyta, mindre hackspett, gröngöling och orre. I reservatet växer många blommande örter som drar till sig fjärilar och andra insekter som söker pollen och nektar.

Drevsjön, som delvis ligger i reservatet, har ett rikt fågelliv. Här rastar många fåglar under våren, bland annat andfåglar och doppingar. Bland de häckande fåglarna kan du få se sångsvan, kricka, trana och lärkfalk. Rördrommen och vattenrallen är lite mer skygga och håller till i vassen – men du hör dem istället. Utmed sjön och Mörrumsån finns ibland spår av utter och med lite tur kan du se forsärlan flyga förbi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. Skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. Plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. Samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 5. Störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur (gäller ej hundar under jaktutövning),
 7. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordning­ställd parkeringsplats,
 8. Tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats),
 9. Övernatta i bil, husbil eller husvagn,
 10. Elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 11. Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande,
 12. Bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 13. Rida annat än på väg eller på av förvaltaren anvisad plats,
 14. Inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfarkost,
 15. Ta in och använda vattenskoter,
 16. På ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning,

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2011
Areal: 492 ha, varav 422 ha land
Karaktär: betesmarker, skog, vattendrag, sjö, myr
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket och enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss