Ekhorva

Ekhorva

Söder om Åseda ligger Ekhorva naturreservat, ett gammalt kulturlandskap med små åkertegar, rösen och stenmurar. Området är skyddat sedan 2014 och är 25 hektar stort. Här kan du vandra i betesmarker bland gamla träd och blommande örter.

Skog och mark

Ekhorva består av ett rikt odlingslandskap med blandad lövskog, betesmarker och åkrar med rösen och stenmurar. Betesmarkerna är allt från fuktiga till torra och från öppna till trädklädda. Här växer alm, ask, björk, asp, bok, ek, en, hassel, rönn, oxel, sälg, vildapel, körsbär, lind, lönn, hagtorn och nyponros.

Området har brukats under lång tid och en stor del är fossil åker av typen röjningsröseområde.

Djur- och växtliv

Många träd är gamla vilket gynnar lunglav, almlav, lönnlav, sotlav, kopparspik och vitskivlav. På marken kan du hitta både brudborste, gullviva, jungfrulinarter, slåttergubbe, solvändearter, ängsvädd, darrgräs samt ängssvampar och scharlakansvaxskivling.

Här finns den ovanliga insekten Griffelblomflugan som är beroende av gamla ihåliga och skadade träd och växter rika på nektar. I eller i närheten av området har man sett bräsmabärfis, mindre bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare och almsnabbvinge.

I Ekhorva naturreservat kan du till och med få syn på fransfladdermus.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller om­kullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar, mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och på anvisad och iordningställd parkeringsplats
  6. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn
  7. elda
  8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
  9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
  10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2014

Areal: 25,2 ha

Karaktär: Betesmark, skog och åker

Kommun: Uppvidinge

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss