Skärgöl

Naturreservat Skärgöl ligger i Lessebo kommun, på en höjd strax norr om Kosta. Reservatet består av slåtterängar samt både öppna och trädklädda betesmarker med lång historia. Det 21 hektar stora området är skyddat sedan 2013 och ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000.

I naturreservatet finns en mängd kulturhistoriska lämningar som husgrunder, brunnar och källor, stentippar, odlingsrösen och äldre åkrar. Den gamla landsvägen som går genom området kantas av stenmurar och en allé med äldre lövträd.

Växtligheten i området är varierad och vissa delar har en mycket artrik flora med till exempel kattfot, slåttergubbe, gökblomster, jungfru Marie nycklar, darrgräs och slåtterfibbla. På träden i betesmarkernas och på träden i alléer med ek och ask finns gropig skägglav, liten blekspik och skuggorangelav.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. störa eller skada djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 6. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 7. tälta mer än en natt (får dock inte ske inom anordnad rastplats),
 8. övernatta i bil, husbil eller husvagn,
 9. elda, annat än på anvisad plats,
 10. sätta upp tavla, fågelholk, skylt, affisch, snitsel, konstföremål el­ler liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan godkännande från Länsstyrelsen

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig under­sökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2013
Areal: 21 ha
Karaktär: Artrika betes- och slåttermarker med gamla träd
Kommun: Lessebo
Läge: Kulla/Skärgöl på västra sidan av riksväg 28 strax NV Kosta
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss