Agnäs

Agnäs naturreservat ligger på en udde vid sjön Åsnen. Reservatet består till största delen av ädellövskog men här finns även vattenområden samt små öar i sjön. Skogen i Agnäs är rester av den stora ädellövskog som en gång fanns runt hela Åsnen.

Skog och mark

Till största delen består skogen i reservatet av 80­-120 år gamla bokträd – några till och med betydligt äldre än så – men här finns också områden med ek, hassel samt björk och i det sydöstra området, som förr varit inhägnad jordbruksmark, finns även en del lindar.

Djur- och växtliv

På öarna häckar bland annat storlom, fisktärna och fiskgjuse och i lövskogen trivs bivråk, kattuggla, skogsduva, stenknäck, mindre hackspett och mindre flugsnappare.
Du som besöker Agnäs har även chans att få se sällsynta insekter som till exempel bokblombocken.

I skogarna finns många ovanliga svampar och lavar som lever på gamla träd och död ved.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande natur­föremål eller liggande och stående döda träd
 2. framföra motordrivet fordon annat än till anvisad parkeringsplats eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande motordriven farkost (motorbåt får framföras)
 3. ställa upp husvagn eller annan släpvagn
 4. förtöja eller ankra husbåt
 5. rida annat än på vägen som finns angiven på kartan, (se pdf under mer information)
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 7. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, gryt eller motsvarande
 8. elda
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor och lavar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov
 10. samla in insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller liknande (fiske med gällande fiskekort är tillåtet)
 11. anordna snitslade spår eller motsvarande
 12. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning
 13. tälta
 14. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1997
Areal: 264,4 ha
Karaktär: Ädellövskog, betesmark och myr
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled (Ledmarkering: Blå; Längd: 2,9 kilometer)

Tillgänglighet

Från parkeringsplatsen leder en blåmarkerad stig genom naturreservatet och ut på Agnäs udde. I området finns också flera omarkerade stigar.