Evedalsåsen

Evedalsåsen

Evedalsåsen är en del av Växjöåsen, en rullstensås som bildades då inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Här skapades ett varierande landskap med rullstensås, åsgravar och åskullar. På många ställen finns så kallade dödisgropar, som bildats när ett isblock inbäddat i grus har smält.

Naturreservatet är ett värdefullt, intressant och vackert naturområde som är väl värt ett besök.

Skog och mark

I området kring Evedalsåsen finns till största delen blandskog med inslag av grova tallar och granar. Längst i söder finns gammal tall- och granskog. En hel del av granarna blåste ned under stormen Gudrun 2005 vilket har gett ett lite kalt intryck, men de stora, grova tallarna står kvar.

Många grusåsar i Växjös närhet har försvunnit genom grustäkt när man har behövt material till vägar och byggnation. Evedalsåsen, på 4,5 hektar, är skyddat reservat sedan 1970.

Djur- och växtliv

I reservatet finns mycket död ved som gynnar svampar, insekter och fåglar. Här kan du till exempel se spillkråka, gärdsmyg, entita, kungsfågel och lövsångare.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg eller plats
 3. tälta eller uppställa husvagn
 4. plocka, eller i övrigt skada eller bortföra, lavar och mossor, utom för studier i fält
 5. plocka växter för försäljning
 6. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande
 7. göra upp eld
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller liknande anordning. (tillfällig skyltning under några veckor, för tipspromenad eller liknande, är tillåten)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 4,5 ha
Karaktär: Rullstensås, barrblandskog
Kommun: Växjö
Ägare: Växjö kommun
Förvaltare: Växjö kommun