Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronoskogen

Årshultsmyren

Naturreservatet, beläget i Ljungby tätortsområde, är cirka 45 hektar stort. På en karta från 1813 beskrivs området som ”oduglig flygsand”, vilket är långt ifrån sant. Området är ett mycket populärt och välbesökt mål för friluftsliv och sportaktiviteter. Här finns till exempel orienteringskartor uppsatta, tre elljusspår i olika längd, ett utegym, volleyboll-, boule- och fotbollsplaner - och inte minst - skog och mark att vandra i och njuta av.

Kronoskogen är ett flygsandfält och i området växer mest tall men även bland- och ädellövskog. Flygsand är sand som förflyttas av vinden och skapar dyner då växtligheten inte lyckas binda jorden. Reservatet bildades 2017 och är ett populärt besöksmål.

De äldsta tallarna i Kronoskogen är mer än 150 år gamla. Efter flera tidigare försök med att binda flygsanden med bland annat strandråg, planterades tallarna i området på 1800-talet. Blandskogen i området består av björk, asp, gran, tall och ek.

Här finns också lav- och mossområden där till exempel plattlummer och fönsterlav växer.

Förutom det skogbeklädda flygsandsfältet finns en del betes- och hagmark och dessutom ingår ett vattenskyddsområde i reservatet.

Som en följd av energikrisen efter andra världskriget bedrevs här under några år från 1945 och framåt torvkolsproduktion. Den stora tillgången på torv i området var anledningen till att en fabrik, som blev Sveriges största anläggning för torvkol, byggdes just här. Idag kan man endast se betongrester av fabrikens grund.

Genom Kronoskogen gick tidigare en järnväg. Järnvägen, som färdigställdes 1899, trafikerades ända fram till 1990-talet. Öster om där järnvägen tidigare låg, ligger en fornlämning i form av ett stenblock som spruckit i tre delar. Stenblocket har ett 60-tal skålgropar – i folktro även kallade älvkvarnar. Skålgropar, som främst dateras till bronsåldern, är fornminnen inhuggna med en knacksten och förekommer även i hällristningar. På den gamla järnvägsbanken finns idag en gång- och cykelväg.

I Kronoskogen finns ett stort antal fågelarter och här häckar bland annat morkulla, grönsångare, tofsmes och spillkråka. Dessutom har Goliatmusseron hittats i området – en exklusiv matsvamp även känd under sitt japanska namn, Matsutake.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 3. samla in och ta bort grenar, kvistar eller lösa stamdelar (sådant material får användas för att göra kojor i området, som endast får sammanfogas med snören och liknande),
 4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter (bär och matsvamp får plockas för husbehov),
 5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 6. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och på anvisad och iordningställd parkeringsplats,
 7. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 8. elda annat än på iordningställda eld- eller grillplatser,
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan förvaltarens tillstånd,
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan förvaltarens tillstånd,
 11. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats,
 12. ha hund, eller annat husdjur, okopplad

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 56 ha
Karaktär: Blandskog med tall
Kommun: Ljungby
Ägare: Ljungby kommun
Förvaltare: Ljungby kommun

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss