Skälhult

Det 63 hektar stora och natursköna naturreservatet Skälhult ligger nordost om Lidhult i Ljungby kommun. Skälhult är ett mycket värdefullt naturområde med bland annat bok- och barrskog. Genom reservatet slingrar sig Lidhultsån och längs åns norra strand ligger rullstensåsen Skälhultsåsen. Förutom att njuta av den vackra naturen så har du dessutom chans att få se utter i Lidhultsån.

Lidhultsån delar naturreservatet i en nordlig och i en sydlig del där breda vassbälten och mader omger åns huvudfåra. I reservatets norra del ligger Skälhultsåsen, en rullstensås där det växer bok- och blandskog. I bokskogen på Skälhultsåsen finns många intressanta arter, flera av dem rödlistade. På åsens sluttning, i reservatets nordöstra del, kan du se en fast fornlämning i form av en tjärdal. Inom reservatets gränser ligger även skogssjön Skälsgöl och Djurö mosse.

Hela området norr om Lidhultsån har tidigare varit inhägnad åkermark och 1830 var till exempel sumpskogen på åns södra strand slåttermark. Under 1900-talet har området åter blivit skogsmark.

Djur- och växtliv

Skälhults löv- och barrskogar bjuder på en mångfald av olika arter varav flera är rödlistade, till exempel barrskogsorkidéerna korallrot, knärot och spindelblomster.
Tack vare många gamla träd finns här också ovanliga lavar, mossor och svampar. Gammal död ved och hålträd erbjuder fåglar och vedlevande insekter värdefulla miljöer och i reservatets skogar trivs både tjäder och orre.
I den slingrande Lidhultsån lever flodkräfta och här har du dessutom chans att få se utter.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats,
 6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00,
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 9. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande,
 10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Föreskrifterna hindrar inte åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal:  62,7 hektar
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 1,8 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,6 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss