• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hunnaskogen

Naturreservatet Hunnaskogen ligger vid sjön Åsnens strand drygt 3 km söder om samhället Torne i Alvesta kommun och 3 km norr om Åsnens nationalpark. Reservatet består till stor del av blandskog, lövskog och sumpskog.

Området ligger på bägge sidor om cykelleden Banvallsleden/Åsnen runt som följer en nedlagd järnväg.

Udden öster om cykelleden består av naturskogsartad blandskog som är opåverkad av skogsbruk sedan lång tid. En smal stig slingrar sig fram mellan stenarna längs den norra stranden. Terrängen är mycket sten- och blockrik och svårframkomlig utanför stig. Skogen är flerskiktad blandskog av gran, björk, asp, tall, ek, bok, rönn och lönn. Inslaget av senvuxna och gamla träd samt död ved är stort. Utmed stranden och på lilla ön finns äldre grova tallar. Markvegetationen är mager, med mossor och glest blåbärsris. Stranden är mestadels stenig med öppet vatten. På den yttre delen av udden finns några små vikar med bladvass.

Besökare välkomnas med cykel eller till fots via cykelleden. Naturreservatet har ingen anordnad parkeringsplats för bil. Parkeringsmöjlighet finns i Torne. Skogsvägen som går nära naturreservatet i söder (mellan Huleviksvägen och cykelleden) är privat och ska inte användas av besökare eftersom det saknas parkeringsmöjligheter.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. Skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. Plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. Samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad och iordningställd parkeringsplats
 6. Tälta
 7. Elda
 8. Störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019

Areal: 17,1 ha

Karaktär: Lövskog och blandskog

Kommun: Alvesta

Ägare: Staten genom Naturvårdsverket och Alvesta kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss