• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brotorpabäck

Brotorpabäck

Brotorpabäck är ett mycket värdefullt lövskogsområde strax väster om Tagels gård och sjön Rymmen. Hela området ligger i en sluttning med många källsprång och i de lägre delarna finns sumpskog med flera olika trädslag. Brotorpabäck ingår i sin helhet i det europeiska nätverket av skyddsvärda områden Natura 2000.

Skog och mark med sällsynt flora

I Brotorpabäck finns främst bok och ek men även al, ask, lönn och alm. Många av träden, främst bokar, är gamla och bevuxna med ovanliga mossor, lavar och svampar. Några exempel är lunglav, bokvårtlav, kristallundlav, grynig lundlav, klosterlav, bokfjädermossa, rosenporing och brödmärgsticka.

Här finns också många ovanliga kärlväxter, ormbunkar, mossor och svampar – bland annat gullpudra, storgröe, majbräken och dunmossa – som trivs då grundvatten sipprar fram.

Djurliv

I multnande ved inom området har man sett skalbaggarna bokborre och Agathidium mandibulare. Bokborren lever på nyligen döda, tjocka grenar av bok.

Reservatets fågelliv är rikt med flera ovanliga fåglar som är beroende av lövskog med gamla träd och multnande ved, bland annat mindre hackspett, mindre flugsnappare, bivråk, stenknäck, pärluggla och järpe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter (bär och matsvamp får plockas för husbehov)
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på i förekommande fall anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 6. övernatta i husbil eller husvagn
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2010

Areal: 51,4 Ha

Karaktär: Lövskog

Kommun: Alvesta

Ägare: Stiftelse och enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 200 meter

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 2,6 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss