Helgö

Helgö

På Helgö kan du njuta av sjöutsikten, vandra bland gamla bokar och tallar. Kanske stöter du på ett röse eller stensättning som människor många, många generationer före oss samlat ihop för att kunna odla eller för att hedra sina döda. Helgö bjuder på en fantastisk naturupplevelse!

Helgö är Helgasjöns största ö. Den östra halvan är naturreservat tillsammans med omkringliggande vatten med öar. Naturen är varierande med tallmosse, bokskogar och blandbarrskogar. Längs stränderna växer många gamla grova träd. I området finns också betesmark och lite åker. I vissa delar av skogarna finns det gott om matsvamp.

En nästan 7 hektar stor bokskog, mitt på Helgö, skyddades redan 1939 och blev 1996 ett naturreservat för att bevara naturskog. 2008 blev reservatet betydligt större och är idag på hela 372 hektar varav 182 hektar är land.

I den äldre bokskogen växer träd av olika ålder, en del är över 200 år gamla men här finns även en del asp och björk. I området finns också partier med yngre ädellövskog av bok, ek och asp.

I områdets södra del finns en gammal torrlagd mosse, Herrängsmossen, som nu är en fuktig tallnaturskog med många gamla träd. Här växer också björk och är man ute i rätt tid kan man med lite tur hitta mogna hjortron.

Helgasjöns stränder har bara delvis påverkats av skogsbruk, därför finns det gott om gamla grova tallar och även liggande eller stående döda, torra tallar längs i stort sett hela strandlinjen. Här och där finns också gamla senvuxna bokar och aspar.

Helgö har en rik kulturhistoria vilket åker- och betesmark och en mängd fornlämningar är bevis på. Det finns många stenrösen och stensättningar som troligtvis är gamla gravar. På en del håll finns spår av hällkistor. Fördjupningar i sten som troligen är uthuggna av människor, så kallade hålgropar och älvkvarnar förekommer också samt områden med fossila åkrar med hundratals röjningsrösen.

Idag besöks Helgö av både turister och de som vill njuta av ett fantastiskt friluftsliv. I nordost finns en rastplats, informationstavla, vindskydd, eldstad, torrdass och bilparkering. Längs stränderna i den östra delen av reservatet finns strövstigar. På flera platser finns sandstränder dit besökare kommer med båt, kanot eller bil.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva i mark, borra, måla, eller mejsla på berghällar och block
 2. byta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. plocka, gräva upp eller skada ris, örter, svampar, mossor eller lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 4. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn på land utanför befintliga vägar och parkeringsplatser
 6. tälta mer än en natt annat än på den rastplats som framgår av bifogad karta
 7. elda annat än på iordningställda och skyltade eldplatser
 8. sätta upp skylt, tavla, affisch eller liknande
 9. använda området för tävlings- övnings eller lägerverksamhet utan förvaltarens tillstånd.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996, utökning 2008
Areal: 372 ha varav 182 ha land
Karaktär:
Bokskog, Blandskog, Strandmiljöer
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg