Hallaböke

Öster om Hallaböke by i sydvästra Älmhults kommun ligger en större lövskog längs sluttningen ner mot Helge å. Ån är länsgräns mot Skåne och har tidigare i historien utgjort riksgräns. Vi rör oss i gränsbygder där nationstillhörighet, lagar och lojaliteter växlat många gånger genom historien och där gamla skogar ofta utvecklats längs gränsen till ett annat rike.

Skogen är en blandad och bok dominerar över ek i torrare delar av området. Bitvis bryter källor fram ur sluttningen och formar bäckar eller översilad mark där klibbal, ask och björk växer. Vid stranden av Helge å håller is och översvämningar skogen borta och breda mader kantar ån. Här slogs förr vinterfoder till gårdarnas djur, lagrades i ängslador längs stranden och kördes hem med släde i vinterföre. Genom skogen löper stenmurar, vilka vittnar om att marken tidigare betats men att djuren inte gått fritt inom området. I delar av skogen har jordbruket har också lämnat spår efter sig i form av rösen.

Mångfalden av arter inom mossor och lavar som lever på trädens stammar slår fast att området varit trädbevuxet under mycket lång tid. Denna så kallade ”trädkontinuitet” är nämligen en förutsättning för många arter beroende av stabila förhållanden med kontinuerlig tillgång på gamla träd som växt långsamt, ofta i kombination med fuktiga förhållanden. Många av dessa arter är idag försvunna från stora delar av landskapet och har funnit sina sista tillflyktsorter i skogar som Hallaböke.

14 hektar av området är naturreservat idag. Ett arbete med att utöka reservatet pågår. Det finns ännu inga anläggningar för friluftslivet i området, men välkommen att ströva fritt i skogen och upptäcka Hallaböke!

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats
  6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
  7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens tillstånd
  8. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens tillstånd
  9. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
  10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019

Areal: 60,3 ha

Karaktär: Ädellövskog

Kommun: Hallaböke

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss