Näsen

Näsens naturreservat ligger på en udde vid sjön Viren. Reservatet består till största delen av blandskog, holmar och öppna mader.

Hyr kanot i Korrö och paddla norrut genom Ronnebyåns lugna vatten med naturreservatet Korrö på vänster hand. Efter några minuters paddling når du sjön Viren och den vik som kallas Lillsjön. Tvärs över viken, 1 km bort, avtecknar sig ekskogen på Näsen mot horisonten. Landstig på södra delen och upptäck den varierande naturen med blandskog, holmar med gamla tallar och öppna mader där vinterfoder till djuren förr bärgades.

Platsen är en kvarleva från det äldre bondesamhället då djur från flera byar släpptes på sommarbete i ett otillgängligt område där kreaturen enkelt kunde övervakas och där mat och vatten fanns på plats för djuren att föda sig själva. Vandra genom området och upptäck kulturspår i form av gamla timmerbyggnader och rösen som lagts samman där några små slåtterängar och åkrar beretts plats i den steniga skogen.

Idag har träden helt tagit överhanden i delar där betesdjur och lie tidigare skapat gläntor i skogen. Ek, hassel, gran, tall, asp och björk breder nu ut sig över området i en vacker mosaik med ett rikt fågelliv. Flerhundraåriga tallar vakar längs strandkanten mot sjön. Öppna mader för blöta för träd att slå rot omger stora delar av området.

Kommer du landvägen kan du vandra in i naturreservatet via en skogsbilväg västerifrån. Bilen parkerar du längs vägen mellan Linneryd och Korrö. Vid högt vattenstånd måste du vada den sista biten ut.

Foto: Helene Pettersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. Skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller
  mejsla
 2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna
  träd och buskar
 3. Plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter
  annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och
  matsvamp får plockas för husbehov
 4. Samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än
  enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn
 6. Störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller
  lekplats

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 1 – 6
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 64,9 ha
Karaktär: Lövskog med inslag av tall
Kommun: Tingsryd
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss