Hinkaryd

Hinkaryd

Hinkaryd naturreservat, sydost om Fröseke, är ett 28 hektar stort naturskogsartat område med främst barrblandskog. I mitten av reservatet finns en smal dalgång med en stenuppfylld bäck i botten - Björkekärrsbäcken.

Skog och mark

I dalen och i två mindre dalar bredvid, växer upp till 250 år gammal barrskog bestående av främst gran men här finns också mindre områden med alsumpskog och tallmossar. I reservatet finns gott om döda, både liggande och stående träd.

Delar av reservatet liknar redan nu urskog men hela området har möjlighet att bli en naturskog – träden är mycket höga och grova och upp till 250 år gamla.

Berggrunden i området utgörs av en ganska mager smålandsgranit. Den syns på flera ställen på västra sidan av dalen vid Björkekärrsbäcken.

Växtliv

Här finns gott om mossor, ormbunkar och lavar – bland annat trädlevande lavarter och den sällsynta färglaven som växer hängande från grenar.

Flera lågväxande örter finns i närheten av bäcken. I reservatet växer Smålands landskapsblomma Linnéa och man har dessutom hittat 21 arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar som har mycket stor betydelse för både flora och fauna.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur;
 7. tälta eller ställa upp husvagn
 8. elda
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning

Från föreskrifterna nummer 2, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 28 ha
Karaktär: Barrskog/sprickdal
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,8 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Blå
Längd: 270 meter