Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Risinge Bökeskog

Risinge bökeskog är ett tätortsnära naturreservat i närheten av Växjö stad. I kuperad terräng ligger detta bokskogsområde och väntar på att bli besökt.

Carl von Linné gjorde aldrig någon småländsk resa liknande hans andra landskapsexkursioner men han kände ju väl till det småländska och särskilt det kronobergska landskapet från sin uppväxt i Stenbrohults socken i dagens Älmhults kommun. Linné passerade och beskrev dock delar av länet både på resan till Öland och Gotland 1741 och på väg till Skåne 1749. I maj 1741 red Linné genom norra delen av länet på väg till Öland. Linné beskriver hur han vid Åreda, norr om Risinge, ”begynte...se the skiöne bokskogar”. Från Åreda och söderut till Risinge Bökeskog har tidigare varit ett sammanhängande bokskogsområde. Idag återstår bokskog i naturreservatet Notteryd, kyrkoreservatet Skråhallabergen och i naturreservatet Gårdsby och Hemmesjö Bökeskog som ligger i ett pärlband norr om Risinge Bökeskog.

Terrängen i reservatet är kraftigt kuperad eftersom området ligger i en förkastningszon – en plats där sprickbildningar i berggrunden gett upphov till stora höjdskillnader. De bokbevuxna sluttningarna vetter i huvudsak mot väst eller nordväst. Mellan kullarna löper tre fuktstråk från öst till väst genom området. Vattnet söker sig mot Hinnasjön, väster om naturreservatet. Vattnet som rör sig genom området skapar hög luftfuktighet, vilket gör att mossor och lavar som växer på trädens stammar trivs särskilt bra.

På gamla bokar som växt långsamt på de magra kullarna lever många ovanliga arter lavar, varav ett par hotas av utrotning i Sverige. Eftersom dessa lavar kräver kontinuerlig tillgång på gamla bokar över tid vet vi att området varit bevuxet med bok under mycket lång tid. Spår av pollen i våtmarker från andra delar av länet visar att bokskogen etablerade sig i regionen redan för 2 700 år sedan.

1787 var området en del i en större bokskog som brukades gemensamt av bönderna i Risinge by. Av skiftesprotokoll från det tillfälle då skogen delades upp mellan de olika gårdarna i byn vet vi att bokskogen ansågs särskilt värdefull, men inte främst som timmerskog utan framför allt som betesmark, i första hand för svin.

Några delar av naturreservatet består av yngre skog som genom naturvårdande skötsel med tiden ska formas till äldre bokskog så att området på sikt kan bli ett lite större sammanhängande område med bättre förutsättningar att bevara ovanliga arter. Välkommen att besöka Risinge Bökeskog!

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats,
  6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00,
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

  • vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder i 1-7,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande,
  • bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 10,2 ha
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Växjö
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss