Bjurkärr

Bjurkärr

Bjurkärr har till stora delar blivit nationalpark. Den del som fortfarande är naturreservat består till största delen av bokskog. I naturreservatet finns inga leder men vill man trots det besöka området så kan man parkera i Nationalparken i gamla Bjurkärr.

Det som tidigare var Bjurkärrs naturreservat övergick delvis år 2018 i Åsnens nationalpark. Den norra delen kvarstår dock som naturreservat och består främst av bokdominerade lövskogar med inslag av gräsmarker på före detta mossodlingar, sumpskogar och strandkärr med . Naturreservatet har fått sitt namn av ett torp som tidigare låg nära vägen i den södra delen. Idag finns bara husgrunden kvar. Naturreservatet ansluter till Åsnens nationalpark och det är i nationalparken som det finns parkering, rastplats, informationsskyltar, strövstigar – varav flera med mycket god tillgänglighet – samt toaletter med god tillgänglighet.

Djur- och växtliv

Bjurkärr och Åsnens nationalpark har ett rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett, skogsduva, mindre flugsnappare och grönsångare. Döda träd och förmultnade stammar gör att många ovanliga vedinsekter, lavar och svampar trivs här, t.ex. koralltaggsvamp, Smålands landskapssvamp, och brandticka.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. under tiden 1 april- 31 juli vistas inom området med tillträdesförbud (fiskekort ger inte rätt till vistelse inom området med tillträdesförbud) 
 2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejs­la, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar, 
 3. framföra eller parkera motordrivet fordon, annat än på därför anvisad plats eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande motordriven far­kost,
 4. tälta, ställa upp husvagn, förtöja eller ankra husbåt,
 5. plocka blommor, svamp, bär eller i övrigt skada eller bortföra såväl levande som döda växter eller växtdelar,
 6. fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur, (fiske enligt gällande fiskebestämmelser och med iakttagande av föreskrift 1 är dock tillåtet. 
 7. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträ­dande vid boplats eller motsvarande,
 8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående hus­djur,
 9. göra upp eld, annat än på iordningställda eldplat­ser,
 10. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 11. anordna orienteringar, snitslade spår eller mot­svarande,
 12. på ett störande sätt använda radioapparat, band­spelare, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning,

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1960 blev Bjurkärr naturminne, 1989 blev Bjurkärr naturreservat och 2001 utökades området
Areal: 56 ha
Karaktär: Bokskog och sjö
Kommun: Alvesta
Ägare: Staten/Skogsstyrelsen samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg