• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Korrö

Korrö

Korrö naturreservat, skyddat sedan 1970, är 42 hektar stort och består av slåtterängar, odlingslandskap och en väl bevarad kulturmiljö. Där Ronnebyån delar sig i två grenar ligger hantverksbyn Korrö.

Byns historia sträcker sig tillbaka till början av 1700-talet, men forsen har använts för att driva kvarnar redan under medeltiden. Från den gamla hantverksmiljön finns kvarn, såg, garveri och färgeri bevarat. Tidigare har här även funnits bryggeri och skomakeri. Gårdsbyggnaden ägs av Svenska Turistföreningen och används som vandrarhem.

Då inlandsisen smälte bildade den vackra terrängformer i naturreservatet, både norr och söder om hantverksbyn. Åsen och strandängarna är gamla odlingsmarker. Närmast byn ligger åkrar och slåtterängar; längre bort betesmarker och slutligen skog.

Arbetet med ängen börjar redan tidigt på våren medan sipporna ännu blommar i backarna. Då tar man bort nedblåsta grenar och räfsar ihop kvistar och löv. Detta kallas rishämtning. Slåttern sker först i juli - augusti. På de stenbundna och kuperade markerna duger fortfarande lien bäst.

Slåttern och betet i reservatet gynnar många ljusälskande växter som till exempel backsippa, tjärblomster och slåtterfibbla. Speciellt för naturreservatet är att här växer mycket av blomman Natt och Dag.

Det går många stigar genom reservatet och längs stigarna finns skyltar som berättar om naturen på Korrö. Precis intill hantverksbyn ligger en byggnad som kallas logen. Här kan besökare äta mat eller fika som de har med sig och söka skydd vid dåligt väder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra,måla, mejsla eller på annat sätt skada berghäl­lar, block eller dylikt
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på härför avsedda vägar eller iordningställd parkeringsplats (tillfällig parkering får användas under Korrö­festivalen om det är förenligt med skyddsföreskrifterna för grundvatten­täkten i området.)
 3. utan förvaltarens tillstånd tälta eller uppställa husvagn
 4. utan förvaltarens tillstånd bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt
 5. anbringa tavla, skylt, plakat, affisch eller lik­nande anordning (tillfällig skyltning får ske vid an­ordning av tillfällig inrättad övning eller tipspromenad, efter samråd med förvaltaren)
 6. göra upp eld, utom med medhavd ved på den av för­valtaren iordningställda eldplatsen strax söder om logen
 7. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mos­sor eller lavar annat än bär eller matsvamp för husbehov (undantag från förbudet får ske i un­dervisningssammanhang på platsen, då endast enstaka vanliga kärlväxter får insamlas)
 8. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 9. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 11. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande.

Från föreskrifterna 7, 8, 9 och 11 undantas åt­gärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddsår: 1970
Areal: 42 ha
Karaktär: Odlingslandskap, slåtterängar
Kommun: Tingsryd
Ägare: Tingsryds kommun
Förvaltare: Tingsryds kommun

Tillgänglighet

Genom reservatet löper flera markerade stigar (orange, röd och blå). Längs dessa finns skyltar uppsatta som berättar om naturen på Korrö. Alldeles intill hantverksbyn ligger en byggnad som kallas logen. Där kan besökande äta sin matsäck och söka skydd vid dåligt väder.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 5 kilometer söder om Linneryd. Reservatet och Korrö hantverksby är skyltade från väg 122.

Kontakt

Tingsryds kommun

Telefon 0477-441 00

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss