Fagerhult

Fagerhults naturreservat hittar du vid Målasjön och Lilla Helge å i Ljungby kommun. Naturreservatet består till stor del av ett gammalt odlingslandskap och skog.

Lilla Helge å har sin startpunkt i sjön Tjurken, någon mil norr om Fagerhult. Via naturreservaten Målaskogsberg och Granhultsberget når den Fagerhult och de bägge Målasjöarna öster och väster om näset i reservatet. Via kanot går det att korsa näset i den norra delen där ån löper genom en smal passage kantad av vide. Ån bildar sedan naturreservatets västra gräns innan den lämnar området på sin färd söderut mot Möckeln. Spana efter mal längs åkanten!

Fagerhult är gammal jordbruksbygd på grönstenspåverkad mark och har mycket gemensamt med naturreservaten kring Möckeln med en blandning av ädellövträd och ett småbrutet landskap med åkrar, ängar och betesmarker. Kombinationen av öppna gräsmarker med blommande örter omgivna av blommande träd och buskar skapar värdefulla miljöer för insekter beroende av pollen och nektar.

I fuktiga partier finns sumpskogar och svämskogar med gamla lövträd och tallar som bildar skuggiga och våta miljöer som också är viktiga för många växter och djur. Kombinationen av å, sjö, ädellövskog, sumpskog, svämskog och betesmark gör att Fagerhult rymmer en stor portion biologisk mångfald.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats
  6. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 1 – 6
  • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
  • Bedriva tävlings-, övnings eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 98,7 ha
Karaktär: Trädklädd betesmark och lövskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg