• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fagerhult

Fagerhults naturreservat hittar du vid Målasjön och Lilla Helge å i Ljungby kommun. Naturreservatet består till stor del av ett gammalt odlingslandskap och skog.

Lilla Helge å har sin startpunkt i sjön Tjurken, någon mil norr om Fagerhult. Via naturreservaten Målaskogsberg och Granhultsberget når den Fagerhult och de bägge Målasjöarna öster och väster om näset i reservatet. Via kanot går det att korsa näset i den norra delen där ån löper genom en smal passage kantad av vide. Ån bildar sedan naturreservatets västra gräns innan den lämnar området på sin färd söderut mot Möckeln. Spana efter mal längs åkanten!

Fagerhult är gammal jordbruksbygd på grönstenspåverkad mark och har mycket gemensamt med naturreservaten kring Möckeln med en blandning av ädellövträd och ett småbrutet landskap med åkrar, ängar och betesmarker. Kombinationen av öppna gräsmarker med blommande örter omgivna av blommande träd och buskar skapar värdefulla miljöer för insekter beroende av pollen och nektar.

I fuktiga partier finns sumpskogar och svämskogar med gamla lövträd och tallar som bildar skuggiga och våta miljöer som också är viktiga för många växter och djur. Kombinationen av å, sjö, ädellövskog, sumpskog, svämskog och betesmark gör att Fagerhult rymmer en stor portion biologisk mångfald.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats
  6. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna 1 – 6
  • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
  • Bedriva tävlings-, övnings eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020

Areal: 98,7 ha

Karaktär: Trädklädd betesmark och lövskog

Kommun: Ljungby

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss