Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hunshult

Hunshult

På nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen ligger naturreservatet Hunshult. Det är ett 111 hektar stort område med ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö. Hunshult gränsar till naturreservatet Bjurkärr som är ett av våra absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet. Sjön Åsnen har ett väldigt värdefullt och rikt fågelliv.

Skog och mark

I Hunshult växer främst bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. I reservatet finns också al- och askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våtmarker. I skogen ligger många små åkrar med olika träd- och buskarter som till exempel hassel, körsbär, hägg, slånbär och vildapel. Vid vissa åkrar kan du se rester från de tidigare så vanliga ängsfruktodlingarna och i byn Hunshult, med sina väl bevarade byggnader, finns fortfarande fruktodlingar med främst äpple.

Djur- och växtliv

I ädellövskogen finns en spännande flora och fauna av lavar, svampar och insekter. På våren är fågelsången intensiv och innan lövsprickningen blommar många vårblommor. Myskbocken (Aromia moschata) är en långhorning som lever i områdets gamla sälgar.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på bilväg eller iordningställd parkeringsplats
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 7. tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 8. elda
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning

Från föreskrifterna 2, 4, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2006

Areal: 111 ha

Karaktär: Ädellövskog, sjö, ängsfruktodling

Kommun: Tingsryd

Ägare: Enskilda

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 3,5 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss