• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sundranäs

Sundranäs

Sundranäs ligger vackert på en udde i Sjön Bolmens södra del, lite norr om den smala flik av sjön som kallas Kafjorden. Förutom udden ingår också ett vattenområde med ett antal mindre öar i reservatet. De viktigaste områdena i Sundranäs är bokskogar av hög ålder, med inslag av ek och lönn.

Sundranäs består av betesmarker omgivna av bokdominerade löv­skogar och barrskogar. I naturreservatet ingår vattenområden med uddar där det växer mest tall och öar med äldre skog. Genom reservatet löper också så kallade transversalmoräner, bildade under inlandsisens avsmältning. Bjurnäsa- och Ropareudden är bra exempel på sådan moränbildning.

På betesmarken i reservatet finns lövdungar och öppen mark med enstaka lövträd. På vissa platser i naturreservatet växer den sällsynta arten granspira.

Skog som fått växa under lång tid och som innehåller gamla grova träd, samt mycket död ved, är en viktig miljö för mängder av organismer, som svampar, lavar och insekter. På och vid bokstammar kan man hitta många trädlevande svampar, bland annat den sällsynta jättetickan. Lunglaven, som också finns i området, brukar vara ett tecken på att det har växt skog i området under lång tid.

Den gamla banvallen mellan Ljungby och Halmstad, som används som vandrings- och cykelled, gränsar till reservatet i söder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 5. elda annat än på anvisad plats,
 6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,
 7. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande (utan tillstånd från förvaltaren),
 8. tälta mer än en natt eller i omedelbar anslutning till anordnad rastplats,
 9. övernatta i husvagn eller husbil,
 10. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 11. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 85,7 ha varav 46 ha vatten
Karaktär: Lövskog, blandskog och betesmarker
Kommun: Ljungby
Ägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss