Årshultsmyren

Årshultsmyren

Årshultsmyren är den största orörda myren i Kronobergs län. Reservatet består av kala mossar och kärr blandat med skogsklädda öar och näringsfattiga sjöar.

Det 1 500 hektar stora reservatet skyddar och bevarar ett omfattande och i stort sett orört myrkomplex med de djur och växter som finns där. Strax väster om Årshultsmyren ligger Hunnsberget – därifrån har du en vidsträckt utsikt över naturreservatets landskap med dess myr och skog.

Myren är typisk för de nederbördsrika trakterna i sydvästra Småland. Vattnet rinner ut över myren och bildar kraftiga kärrdrag och här och var finns gölar omgivna av gungflymattor.

Mosseplanet består av fuktiga gropar, höljor, omgivna av torrare partier, tuvor. Typiskt för myren är vitmossorna och andra arter som skiljer sig i storlek, form och färg. Andra vanliga växter är ljung, pors, klockljung, tuvdun, tuvsäv, vitag och det insektsätande sileshåret. På tuvorna finns också gott om olika busklavar.

Kring Örsjön i norr och Kyrkängen i söder växer bland annat klockgentiana. På holmarna växer till största delen talldominerad barrskog. Flera fågelarter häckar på myren, som till exempel storspov, grönbena, ljungpipare, tjäder, orre och trana.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller om­kullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av arter som inte är fridlysta. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. övernatta i husbil eller husvagn,
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller liknande,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren,
 10. tälta mer än en natt,
 11. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1972, utökat 2011
Areal: 1 500 ha
Karaktär: Myrkomplex
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Leder

Kyrkängsstigen
Ledmarkering: Gul; Längd: 4,5 kilometer

Korta myrrundan
Ledmarkering: Blå; Längd: 830 meter

Långa myrrundan
Ledmarkering: Orange; Längd: 4,2 kilometer

Östra leden (Del av långa myrrundan)
Ledmarkering: Blå; Längd: 2,9 kilometer

Västra leden (Del av långa myrrundan)
Ledmarkering: Blå; Längd: 900 meter