• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjösåsa näs

Vid Mörrumsåns mynning i Örken ligger naturreservatet Sjösåsa näs. Här kastar sig ån utför en sista silverglänsande strömsträcka innan den i sakta mak till sist når sjön. Mittemot mynningen ligger naturreservatet Sjösås äng kring Sjösås gamla kyrka och söder därom Braås stationssamhälle. Platsen är en skarp kontrast mellan natur och kultur.

I det strömmande vattnet leker öringen och här hade prästgården förr sin kvarn. Kvarnen ”hafwer ringa fall och går höst och wår, till gårdens behoof” som det hette 1696. Forsen tycks inte ha imponerat på lantmätaren, men för öringen passar den fint. Strömfåran är kantad av al som står tillsammans med många andra trädslag. Vid alens fötter växer safsan, en ståtlig ormbunke som sällan siktas i länet.

Vid åmynningen vidgas ån och omges av breda mader. På Sjöborgsmaden i väster och Prästegårdsmaden i öster bärgades förr hö till församlingens behov. ”Maängs och groof starrwall mycket sank i wåthår” kallade lantmätaren den 1696. En ängslada där höet lagrades innan det kördes hem till gården stod på Prästegårdsmaden. Här gick liarna fram en bit in på 1900-talet. Efter det har platsen legat för fäfot.

Ute på näset tar mäktiga tallar vid i ett svårtillgängligt område. Våtmarker skär av näset och skapar en stilla, sällan besökt plats trots sin absoluta närhet till Braås. Tvärs över viken lyser ICA:s neonskylt och gula maskiner från den stora fabriken skymtar. Ändå infinner sig här känslan av isolering och tidlöshet.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
  5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats,
  6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00,
  7. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

  • Vetenskaplig undersökning
  • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
  • Bedriva tävlings-, övnings eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2019
Areal: 54,7 ha
Karaktär: Lövskog, blandskog och vattendrag
Kommun: Växjö
Ägare: Staten genom Naturvårdsverket, Växjö stift och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss