Ramsåshuvud

Ramsåshuvud

Naturreservatet är 266 hektar stort och ligger i den nordöstra delen av sjön Möckeln. Området består av lövskog, odlingslandskap samt en mängd öar och vattenområden. På våren är Ramsåshuvud ett välbesökt utflyktsmål då det är många som vill njuta av den stora mängden blåsippor som växer här.

I reservatet finns gott om gamla träd, död ved, hamlade lindar, små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner. Möckeln sänktes på 1850-talet med hela 1,85 meter och den gamla strandlinjen syns tydligt i form av en stenig vall utmed sjön.

Djur- och växtliv

Reservatet har en rik flora och fauna. Sju rödlistade arter är noterade. Här kan du se mindre hackspett samt fiskgjuse och lärkfalk som häckar i området. Sjöns grunda bottnar inne i skyddade vikar och Helgeåns videbevuxna åkanter är lek- och uppväxtplatser för den hotade fiskarten mal. Helge ås vattensystem är ett av Sveriges viktigaste områden för malen.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på vägar och iordningställd parkeringsplats,
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov,
 6. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. tälta eller ställa upp husvagn,
 8. elda,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt utan tillstånd från förvaltaren,
 11. åka vattenskidor inom reservatets vattenområde

Från föreskrifterna nummer 2, 5 och 6 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2007
Areal: 266 ha
Karaktär: Lövskog, odlingslandskap, öar, vatten
Kommun: Ljungby
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg