Utnäsuddens övärld

Vakö myr

Naturreservatet Utnäsuddens övärld i Växjö och Tingsryds kommuner består förutom av själva halvön av ett antal öar där Harö, Stora Almö samt Lilla Almö är de största. Reservatet, som är ett av länets största med en yta på 1500 hektar, omfattar förutom sjön, strandnära ädellövskog, våtmarker och en vacker övärld.

På Stora och Lilla Almö finns lövskog medan det på Harö mest är fråga om barrskog men även en del löv. De större öarna har tidigare betats, men nu är orördheten gemensam för alla öarna inom reservatet. Skogen på vissa öar har kanske aldrig påverkats av egentligt skogsbruk, däremot har den påverkats starkt av bete och förmodligen av vedhuggning. Ädellövskogen på Almöarna innehåller en hel del alm medan ädellövskogen på Utnäshalvön består av mest ek.

Rikt och skört fågelliv

Inom reservatet häckar flera par fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, duvhök, storlom, småskrake och mindre hackspett. Koncentrationen av fiskgjuse hör till de allra största i Nordeuropa. Vintertid samlas här övervintrande havs- och kungsörn.

Vägarna som leder till reservatet är privata och därför inte tillgängliga för allmän biltrafik. I stora delar av reservatet råder tillträdesförbud under tiden 1 april – 31 juli för att inte störa det sköra fågellivet. För Harö gäller tillträdesförbud 1 februari – 15 augusti.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar.
 • Framföra eller parkera motordrivet fordon.
 • Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Ankra och förtöja husbåt, hydrokopter, svävare el­ler motsvarande motordriven vattenfarkost.
 • Under tiden 1 februari ‐15 augusti vistas inom markerat området vid Harö med flera öar, enligt bilaga 1 till beslutet 2009.
 • Under tiden 1 april ‐ 31 juli vistas inom de övriga markerade områdena med tillträdesförbud eller landstiga på de med F markerade öarna, enligt bilaga 1 till beslutet 2009. Anmärkning: fiskekort ger inte rätt till vistelse inom område med tillträdesförbud.
 • Rida.
 • Ha med okopplad hund eller annat lösgående hus­djur.
 • Klättra i boträd eller på annat sätt störa djur­ eller fågellivet.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar med undantag av plockning av bär och svamp för husbehov.
 • Samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra lägre djur.
 • Snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.
 • Anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller där­med jämförlig anordning.
 • Tälta.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 1500 ha
Karaktär: Ädellövskog och sötvatten
Kommun: Tingsryd/Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket, kyrkan, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss