Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hakatorp

Hakatorp, öppet landskap.

Cirka 7 kilometer väster om Moheda ligger det nästan 19 hektar stora naturreservatet Hakatorp. Förutom slåtterängar finns här också betesmark, hamlade träd, småländska gårdar och stenmurar. Här hittar man darrgräs, slåtterfibbla, nattviol, slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar. Slingrande bruksvägar och den vackra Västanbäcken. Och ett rykte om en stor silverskatt.

Hakatorps by har en lång jordbrukstradition och den traditionella skötseln av slåtterängarna har fortsatt ända in på 2000-talet. I byn finns en mosaik av ängar, betesmarker och åkrar.

Byns bebyggelse ligger utmed byvägen, från vilken man får en vacker utsikt över det svagt kuperade landskapet. Reservatet är tydligt präglat av ett äldre jordbrukslandskap med små brukningsenheter och gränser i form av stenmurar och terrasser och många odlingsrösen. Åkrarna omges av artrika åkerrenar och handgrävda smala diken. I den norra delen finns även äldre hamlade lindar, ekar och hassel. Här finns väl bevarade småländska gårdar och den äldre gården, med anor från 1500-talet, finns kvar i södra delen av reservatet.

Det finns även lämningar i form av skvaltkvarn och kolningsanläggningar i området som visar Hakatorps historia. I nordöstra delen finns ett spisröse med kallmurat valv samt en linbastu som delvis är ingrävd i en backe.

Norra delen av reservatet har tillhört byn Mosshult där det finns spår av liknande odlingslandskap. Det sägs att, i slutet av 1800-talet, hittades en större, gammal silverskatt under en nyodling i Mosshult och ryktet säger att den sedan såldes vidare söderut.

Naturreservatet har en rik flora med bland annat ängsvädd, stagg, knägräs, slåtterfibbla, smörboll, svinrot, granspira, nattviol, slåttergubbe, kattfot och Jungfru Marie nycklar.

I öster rinner den vackra Västanbäcken som mynnar ut i Härlatorpssjön som ingår i Mörrumsåns avrinningsområde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. Skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller
  mejsla
 2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. Plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar, mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. Samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än
  enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 6. Parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och
  05.00
 7. Elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 8. Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan
  Länsstyrelsens tillstånd
 9. Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens tillstånd
 10. Tälta annat än på anvisad och iordningställd tältplats
 11. Störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.
 12. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2018

Areal: 18,6 ha

Karaktär: Odlingslandskap med ängar och betesmarker

Kommun: Alvesta

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss