Kroxnäs

Kroxnäs

Kroxnäs naturreservat är 68 hektar stort och består av gran- och tallskog. Skogen hade utvecklats mot en naturskog med många ovanliga arter, exempelvis grön sköldmossa, när stormen Gudrun 2005 fällde cirka en fjärdedel av skogen.

Det mesta av den fällda skogen har fått ligga kvar och den återstående granskogen är hårt drabbad av granbarkborren.

Även om stormen förändrade förutsättningarna för skogen så har inte områdets naturvärden blivit mindre viktiga att skydda. Gammal död skog gynnar många arter som behöver multnande ved för att överleva och den rödlistade mindre hackspetten, som blir allt mer ovanlig i våra skogar, kan ofta ses i Kroknäs. Den föredrar fuktig löv- och blandskog med äldre lövträd. Under vintern kan den söka sin föda även i äldre granskog, där den kan få skydd mot rovdjur och rovfåglar. Den häckar ofta i murkna stammar och stubbar av lövträd.

Förutom att skydda enskilda arter och naturtyper, ska området kunna användas som ”ett referensområde för naturliga processer av värde för biologisk mångfald”. Med det menas att det ska ge besökare möjligheten att följa utvecklingen efter stormen i ett område där den stormfällda skogen har fått ligga kvar.

Mindre hackspett blir allt mer ovanlig i våra skogar. Den är rödlistad, vilket betyder att den riskerar att utrotas om dess livsmiljöer fortsätter att försvinna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 2. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 3. Plocka svamp, mossor och lavar annat än matsvamp för husbehov
 4. Fånga eller samla in insekter
 5. Störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 7. Elda annat än på iordningställda platser
 8. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning
 9. Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 10. bedriva tävlings‐, övnings‐, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan tillstånd av förvaltaren

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 68 ha
Karaktär: Gran- och tallskog, myr
Kommun: Alvesta
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg