• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kroxnäs

Kroxnäs

 Kroxnäs naturreservat är 68 hektar stort och består av gran- och tallskog. Skogen hade utvecklats mot en naturskog med många ovanliga arter, exempelvis grön sköldmossa, när stormen Gudrun 2005 fällde cirka en fjärdedel av skogen.

Det mesta av den fällda skogen har fått ligga kvar. Även om stormen förändrade förutsättningarna för skogen så har inte områdets naturvärden blivit mindre viktiga att skydda. Död ved gynnar många arter som behöver multnande ved för att överleva. Mindre hackspetten, som blir allt mer ovanlig i våra skogar, kan ofta ses i Kroxnäs. Den föredrar fuktig löv- och blandskog med äldre lövträd. Under vintern kan den söka sin föda även i äldre granskog, där den kan få skydd mot rovdjur och rovfåglar. Den häckar ofta i murkna stammar och stubbar av lövträd. Grön sköldmossa är en liten mossa som är svår att upptäcka. Den känns bara igen på sina gröna sporkapslar. Mossan växer på död ved av olika trädslag och på och mellan grova rötter på ställen med hög luftfuktighet. På samma ställe växer den bara en kort tid eftersom den efter hand blir övervuxen av större mossor och får då finna ny ved att växa på.

Förutom att skydda enskilda arter och naturtyper, ska området kunna användas som ”ett referensområde för naturliga processer av värde för biologisk mångfald”. Med det menas att det ska ges möjligheten att uppleva och följa den naturliga utvecklingen efter stormen.

I området finns en 3,8 km lång strövstig som bitvis följer sjöstranden. Stigen är smal men tydlig och terrängen är småkuperad.

Mindre hackspett blir allt mer ovanlig i våra skogar. Den är rödlistad, vilket betyder att den riskerar att utrotas om dess livsmiljöer fortsätter att försvinna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 3. plocka svamp, mossor och lavar annat än matsvamp för husbehov,
 4. fånga eller samla in insekter,
 5. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. elda annat än på iordningställda platser,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 9. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 10. bedriva tävlings‐, övnings‐, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet utan tillstånd av förvaltaren

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2010
Areal: 68 ha
Karaktär: Gran- och tallskog, myr
Kommun: Alvesta
Ägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss