Hannabadsåsen

Hannabadaåsen

Hannabadsåsen ligger väster om Hannabadssjön, Med sin högsta punkt på 20 meters höjd är den en av de högsta åsarna i Kronobergs län. Åsen är delad i flera ryggar och är ett mycket fint exempel på en getryggsås – en rullstensås med smalt krön och branta sluttningar.

Under tusentals år har människor använt stigarna på åsar som Hannabadsåsen. Det är en fantastisk upplevelse att följa de smala åskrönen med lövskogen som ett valv över stigen.

Åsen bildades för drygt 12 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte bort från de sydligaste delarna av Sverige. I sprickor, tunnlar och kanaler vid isranden har smältvatten strömmat med varierande hastighet och på så sätt sorterat rullsten, grus, sand och finare material i olika avlagringar.

På sydvästra delen av åsen växer bokskog och i nordost finns blandskog med bok, ek, björk och gran samt mindre områden med ren tallskog. Vid sjöstranden finns vallar som bildats då sjöisen pressat mot land. Vallarna har skapat vikar i sjön som sedan vuxit igen och är idag kärrmarker.

Här finns flera olika arter av hackspettar som hittar föda i multnande ved och bohål i grova bokar. I reservatet finns även Grönsångare som trivs i bokskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 2. parkera annat än på härför avsedda platser
 3. tälta eller uppsätta husvagn
 4. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 5. anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 6. använda skjutvapen
 7. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo och motsvarande
 8. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 9. bryta grenar och kvistar, fälla träd och buskar eller på annat sätt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1976
Areal: 19 ha
Karaktär: Åslandskap, bokskog, blandskog
Kommun: Markaryd
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 690 meter