Jättabergets domänreservat

Jägaregap

Jättaberget är en höjd som sluttar brant mot omgivningen. Den gamla, bokdominerade ädellövskogen i området är rester av större ädellövskogar vid sjön Unnen.

Genom att låta bokskogen växa och utvecklas fritt, tror man att områdets naturvärden kommer att öka i framtiden. Det är också viktigt att bevara skogen för landskapet vid sjön. I Jättaberget finns många döda träd, både liggande, stående och högstubbar.

Ovanliga lavar som lunglav växer på flera grova bokar, vilket visar att området varit orört under lång tid. Mellan Jättaberget och Ropareudden växer en barrskog som efter hand ska ersättas av bok- eller annan lövskog.

I området finns bland annat ett stort trekantigt röse och ett flertal odlingsrösen i anslutning till små åkrar som övergetts i början av 1900-talet.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block och dylikt
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på vägen fram till och inom anvisad parkeringsplats (vid hämtning av fällda älgar och annat större vilt får motorfordon användas)
 3. tälta
 4. elda
 5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 6. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär för husbehov
 7. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 8. störa djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt
 9. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

Från föreskrifterna nummer 6, 7 och 8 undantas åtgärder, till exempel plockning av enstaka svampar, som ingår i av Länsstyrelsen i förväg godkänd vetenskaplig undersökning.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 37 ha
Karaktär: Bokskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled (Ledmarkering: Orange; Längd: 2,2 kilometer)