Gölsjömyren

Gölsjömyren

Gölsjömyren består av både mossar och kärr. Den har bildats då en forntida större sjö har växt igen, nu finns bara den lilla Gölsjön i reservatets mitt kvar. Norr om sjön, som är ett typiskt exempel på en näringsfattig humussjö, finns skogklädda öar.

Större delen av myren omges av skogsklädda moränmarker men här finns också hällmarker och i väster ligger en låg, vacker rullstensås. I reservatet finns ett utsiktstorn så att man enkelt ska kunna ta del av bland annat det rika fågelliv som finns här.

Reservatets mossar får vatten endast från nederbörd, vilket gör dem fattiga på näring, medan kärren även får vatten från mark. Mossarna är plana men ligger ändå något högre än kärren. Det finns gott om små vattenhål eller gölar.

Kärren som omger myren kallas laggkärr och här växer bland annat ängsull, myrlilja, rosling, klockljung och pors. Särskilt intressant är, att här även finns nordlig vitmossa (Sphágnum lindbérgii). På mossepartierna hittar man ljung, tuvdun och olika lavar och vitmossor. Starr- och sileshårarter ger myren dess gulbruna och röda färger.

Rikt fågelliv

Reservatet är en viktig plats för flyttfåglar som trana, sädgås, sångsvan och änder. Under senhösten och våren syns även Varfågel här. Enkelbeckasinen, som man kan höra i skymning och gryning under försommaren, är en av de fåglar som häckar på kalmyren. Fågelns gnäggande läte skapar den genom snabba dykningar som får stjärtpennorna att vibrera.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och platser,
 2. framföra terrängskoter och liknande fordon
 3. tälta eller ställa upp husvagn
 4. medföra okopplad hund inom området
 5. i övrigt störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats, rastplats och dylikt
 6. göra upp eld
 7. skada eller bortföra såväl levande som döda växter och växtde­lar med undantag för plockning av bär för husbehov.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1975
Storlek: 344 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket, enskild och kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg