Galtö

I nordvästra delen av Helgasjön, Örfjorden, ligger ön Galtö. Ön sträcker sig nordväst–sydost och är cirka 700 meter lång och 100 meter bred. Naturreservatet ska bevara Galtös orördhet med höga naturvärden hos växt- och djurliv och för att alla ska kunna besöka och uppleva området.

Sommartid är Galtö ett populärt utflyktsmål med bad och upptäcktsfärder i den orörda naturen. Vindfällda granar kan göra promenader här lite svårare.

Skog och mark

Inlandsisen har format ön med slipade hällar och branta stränder i norr, ett tunt moräntäcke på mitten och sandavlagringar i södra delen. På Galtö växer främst granskog som till viss del är naturskog. På öns norra del ger krypgranarna landskapet en speciell karaktär. Naturreservatet har stora biologiska-, geologiska- och friluftsvärden. Det mest fantastiska med Galtö är dess orördhet, med gammal granskog.

Djur- och växtliv

I den gamla granskogen finns flera arter mossor, lavar och svampar som trivs i just den här miljön av barrskog. Till exempel kan du här se stor revmossa, blåmossa, vedticka, korallav och västlig hakmossa. Runt öns stränder finns arter som notblomster, topplösa och igelknopp.

Lärkfalk och fiskgjuse är några av de fåglar som häckar på Galtö och den granskog som stormen Gudrun fällde är nu boplatser för många olika insekter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra motordrivet fordon
  2. samla in kärlväxter, lavar, mossor, svampar och insekter eller andra djur med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov
  3. störa djurlivet, exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller motsvarande
  4. göra upp eld, annat än på i iordningsställd eldplats, på nordöstra delen av ön
  5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, inskrift eller liknande anordning,

    Från föreskrifterna 2, 3 och 5 undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av kommunen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 6,5 ha
Karaktär: Skogklädd ö
Kommun: Växjö
Ägare: Växjö kommun
Förvaltare: Växjö kommun