Kärngölsområdet

Libbhults ängar

Kärngölsområdet ligger 3 km sydost om Sävsjöström. Området består av kullar med gammal, urskogsliknande barrskog, våtmarker, tallsumpskogar och gölar.

Barrskogen, som består av mest tall, är upp till 140 år gammal och på de gamla granarna växer det mycket lavar. Om du besöker reservatet så är det stor chans att du får se och höra tjäder!

Förutom att sköta yngre delar av skogen så låter man den gamla skogen vara i stort sett orörd. Naturvårdsbränning – en planerad och noga övervakad skogsbrand i ett avgränsat område – kan bli aktuell. Detta gör man för att efterlikna gamla, naturliga förhållanden då skogbränder var vanliga.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. parkera eller framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar och parkeringsplatser
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträ­dande vid boplats eller liknande
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt­bildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada le­vande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov
 6. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
 7. tälta eller ställa upp husvagn
 8. elda annan än i iordningställda eldstäder
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller lik­nande anordning

Från föreskrifterna nummer 2, 5 och 6 undantas åt­gärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2000
Areal: 130 ha
Karaktär: Skogs/myrmosaik
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg