Stockanäs

Stockanäs naturreservat ligger 300 meter öster om sjön Möckeln. Större delen av reservatet består av blandskog, men här finns också igenvuxen odlingsmark med ädellövträd.

I området finns många sällsynta arter vedsvampar och skalbaggar som är beroende av gammal skog och döda träd. Genom östra delen av reservatet går en äldre kyrkväg som fortfarande används som både bruknings- och promenadväg.

Större delen av reservatet består av blandskog av bland annat tall, björk, ek, bok, lind, asp, hassel, rönn och gran.

Den norra delen av reservatet har tidigare varit åkrar och ängar som nu vuxit igen men än idag kan man hitta rester av den flora som en gång fanns här – till exempel ängsskallra, gökärt och grönvit nattviol.

Nordvästra delen av reservatet utgörs av ädellövskog där många olika svampar, insekter och fåglar trivs. Det finns många grova träd, hålträd och gott om multnande ved vilket gör att man bland annat kan hitta den sällsynta vedsvampen laxticka och flera ovanliga och rödlistade insekter.

I Stockanäs centrala delar växer sumpskog med klibbal och glasbjörk. I sumpskogen finns flera halvöppna kärrytor där starr, mannagräs, bäckbräsma och jungfru Marie nycklar växer.

Entita, nötkråka, mindre hackspett och bivråk häckar inom eller i nära anslutning till området.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på iordningställd parkeringsplats (föreskriften påverkar inte rätten för de som av hävd får använda kyrkvägen),
  2. skada naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att elda, gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
  3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än enstaka exemplar (dock ej av lavar) av icke-fridlysta arter samt bär och matsvamp för husbehov,
  5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
  6. tälta mer än en natt,
  7. övernatta i husvagn eller husbil,
  8. elda annat än på iordningställda platser (om sådana finns anlagda),
  9. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande (tipsrunda får anordnas efter tillstånd från förvaltaren.),
  10. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 16,6 ha
Karaktär: Gammal blandskog av tall, björk, bok, ek, asp, gran, lind, hassel, m.m. Delvis skogsbete. Kommun: Älmhult
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,4 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss