Grytö

Grönvik

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen. Reservatet består av vattenområden i Åsnen, de två småöarna Helgaholm och Grönön samt några mindre holmar. Reservatet har ett rikt men känsligt fågelliv.

Skog och mark

Från utsiktspunkten på Lunnabacken (ett naturreservat på fastlandet) ser man Grytö och stora delar av reservatets vattenområde. På Grytö växer mest granskog men i strandområdet finns en del lövträd. I reservatet ska skogen, efter viss borthuggning av gran, få utvecklas till en fin blandnaturskog.

Djur- och växtliv

Gammal skog med död ved är viktig för såväl svampar, lavar som vedlevande insekter. På Grytö och i dess omgivningar finns fågelarter som fiskgjuse och lärkfalk. På grund av det känsliga fågellivet har vissa delar av ön tillträdesförbud mellan 1 april–31 juli.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. under tiden 1 april till och med 31 juli vistas inom de tre områden som streckats på kartan, (se pdf under "Mer information"). För Grönön och Helgaholm-Rönneklätten gäller tillträdesförbudet öarna och ett omgivande vattenområde intill 100 meter från öarna (fiskekort ger ej rätt till vistelse inom område med tillträdesförbud)
 2. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 3. elda
 4. tälta eller angöra husbåt
 5. anordna orienteringar, eller snitslade spår
 6. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg, eller framföra motordrivet for­don, hydrokopter, svävare eller liknande motor­driven farkost (gäller ej motorbåt)
 7. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt bildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block,levande naturföremål eller liggande och stående döda träd
 8. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor och lavar med undantag för plockning av bär och svamp för husbehov
 9. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, gryt eller motsvarande
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående hus djur
 11. samla in insekter, snäckor eller andra djur samt deras ägg, puppor eller liknande. (fiske med gällande fiskekort och med iakttagande av föreskrift 1 är dock tillåtet)

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 368 ha
Karaktär: Barrskog på öar, fågelliv
Kommun: Tingsryd
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg