• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skälsnäs

Skälsnäs naturreservat ligger på en udde vid Helgasjöns norra strand. Reservatet består till största delen av ädellövskog, jordbruksmark och vattenområden.

Skälsnäs är en gård på en stor och centralt belägen udde vid Helgasjöns norra strand. På gården finns jordbruksmark och skog, varav det mesta är ädellövskog med främst bok och ek. Det finns även ett stort inslag av andra trädslag och buskar som tall, björk, asp, al, hassel, ask, sälg, rönn, en, lönn, lind och gran. Skogarna har varierande trädslagsblandningar och också varierande fuktighet, det finns inslag av både hällmarker och mindre sumpskogar på flera ställen. På äldre lövträd växer ovanliga och hotade arter av lavar. Bland annat finns de hotade lavarna blå halmlav, rosa skärelav och liten sönderfallslav. Bland kärlväxter kan nämnas blåsippa, gullpudra, ormbär och smånunneört. Mot de öppna markerna finns långa bryn och gräsmarkerna spänner från torra till fuktiga. Utöver ovan nämnda buskar förekommer i de öppna markerna även hagtorn och nypon. I söder finns en aktivt brukad åker. Stranden mot sjön är lång och flikig med inslag av sandstränder, hällar och strandkärr.

Fågellivet är rikt i Helgasjön som helhet med många häckande arter och bestånden av fiskgjuse och storlom är av internationell betydelse. Drillsnäppa, storskrake, storlom, skäggdopping och knipa ses också längs stränderna. Lärkfalk, bivråk och skogsduva håller till i omgivningarna. Utter är sedd vid flera tillfällen i området.

Den sydligaste delen av halvön är en populär badplats med lång sandstrand. Här finns också en rastplats till kanotleden Värendsleden med vindskydd och eldplats. Från rastplatsen kan man kan gå ut på spetsen på Skälsnäsudd om inte vattenståndet i sjön är högt. En ny stig planeras att anläggas i skogarna på den södra delen av halvön. I den norra delen finns ingen parkeringsplats och här får man tänka lite extra på hänsyn till betande djur och på hemfridszon kring bostadshus. Tänk också på att vara lyhörd för varnande fåglar på vår och sommar. Det kan vara en signal om att du kommit nära ett bo, till exempel för fiskgjuse.

Skälsnäs gränsar till flera naturreservat. Åtta naturreservat bildar ett ”pärlband” av skyddad natur genom Helgasjön till Växjös tätortsnära skogar: Araby-Hovshaga-Kronoberg-Hissö-Jägaregap-Helgö-Skälsnäs-Galtö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad och iordningställd parkeringsplats
 6. parkera eller ställa upp husvagn eller husbil mellan kl. 00.00 och 05.00
 7. tälta (Tältning får ske på kanotrastplatsen maximalt 2 nätter.)
 8. elda (Eldning får ske på iordninggjord eldningsplats vid kanotrastplatsen.)
 9. ankra eller förtöja husbåt
 10. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfarkost
 11. ta in eller använda vattenskoter (Användning av vattenskoter är tillåten vid sjöräddning eller annat samhällsnyttigt ändamål.)
 12. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i föreskrifterna nr 1 – 12
 • sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
 • bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2021
Areal: 404 ha
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Växjö
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss