Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Äskekulla

Naturreservatet Äskekulla ligger vid Åsnens strand drygt 8 km norr om Urshult i Tingsryds kommun. Hela trakten kring Åsnen, och inte minst Vemboö och den angränsande Sirkön, utmärker sig genom stor andel ädellövskog i mosaik med odlingsmarker. Trakten utmärker sig också för sin tradition av fruktodling och ängsfruktodlingar.

Huvuddelen av området är ädellövskog eller annan lövskog med inslag av ädellöv. Bok, ek och hassel dominerar. Inslaget av björk och asp är stort över hela området. Men det finns många andra träd och buskar: lind, lönn, al, ask, alm, tall, gran, hagtorn och olvon. Skogen som helhet har en stor variation i ålder, skiktning och slutenhet vilket visar att den till stor del är opåverkad av skogsbruk, annat än plockhuggning, sedan lång tid. Skogens medelålder är något över 100 år men de äldsta träden är närmare 200 år. Skogen har gott om död ved av olika trädslag och i olika former. I området finns ett antal små åkrar med solbelysta bryn.

Brandticka växer på stående björkhögstubbe och långfliksmossa finns på liggande död ved. Platt fjädermossa, fällmossa, guldlockmossa, klippfrullania, krushättemossa, lönnlav, rostfläck, glansfläck och gulnål växer på lövträdstammar. Flera hackspettsarter och andra hålbyggande fåglar trivs i området.

Skogen i naturreservatet kommer att skötas för att bevara och restaurera ädellövskog och annan lövskog. En liten parkeringsplats och strövstig kommer att anläggas i området.

Foto: Martin Wargren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna
  träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra
  växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär
  och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än
  enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på
  anvisad och iordningställd parkeringsplats,
 6. tälta eller övernatta i husbil eller husvagn,
 7. elda,
 8. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd:

 • Vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i
  föreskrifterna nr 1 – 8
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
 • Bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2020
Areal: 19,8 ha
Karaktär: Ädellövskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 1,3 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss