Toftaholm

Toftaholm

Toftaholm ligger utmed sjön Vidösterns östra strand. Området, som är 83 hektar stort, består av ett naturskönt landskap med åker, betesmark, betad lövskog och stränder. En promenad i ekhagarna vid sjön ger både skönhets- och naturupplevelser.

Reservatet ligger till stor del på markerna till en medeltida by, som under 1400-talet ombildades till en storgård. Här finns många kulturhistoriska lämningar, till exempel gravfält från järnålder. Det visar att markerna har varit brukade under mycket lång tid och även idag är det ett aktivt jordbruk med betesdjur, vilket är en förutsättning för att bevara området.

De gamla och grova ekar som växer i reservatet är livsmiljö för många hotade vedlevande insekter och lavar med mera. I reservatet finns inte mindre än 19 hotade skalbaggsarter, bland annat de väldigt ovanliga svart guldbagge och läderbagge. På träden växer också sällsynta lav- och svamparter, till exempel saffranstickan. Dessutom är reservatsområdena runt sjöns stränder av stort värde för fågellivet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon utom för jordbruksdrift och reservatsskötsel, samt för underhåll och felsökning av luftledningar,
 2. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller liknande­,
 3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block eller dylikt,
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 5. plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än bär och svamp för husbehov,
 6. samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
 7. tälta eller ställa upp husvagn,
 8. elda annat än på åkermark,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
 10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur (gäller ej för markägare eller annan innehavare av särskild rätt till marken),
 11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller dylikt i reservatet 

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 32 ha
Karaktär: Myr, urskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg