Östra Tångarne

Östra Tångarne

Östra Tångarne naturreservat består av lövdominerad blandskog, alsumpskog, betesmarker och en strandzon utmed sjön Möckeln. I norr finns en del av reservatet som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

För mindre hackspett och mindre flugsnappare är Möckelnområdet ett av de viktigaste häckningsområdena i landet. I reservatet lever också många mycket sällsynta vedlevande skalbaggar och de öppna betesmarkerna är viktiga miljöer för flera fjärilsarter bland annat allmän metallvingesvärmare och liten bastardsvärmare.

Den södra delen av reservatet påverkades starkt av stormen Gudrun som 2005 fällde stora delar av skogen inom loppet av bara några timmar. Stränderna runt Möckeln översvämmas årligen och strandskogen är rik på multnande ved. I översvämningszonen finns bland annat den sällsynta och hotade hårklomossan.

I öster finns en återställd slåttermad där klockgentiana växer och varje år blir det fler och fler blommande stänglar – man kan se flera tusentals samtidigt på olika delar av maden.

Syftet med reservatet är att:

 • bevara, vårda och utveckla naturmiljöer och arter så att den biologiska mångfalden på land och vatten bevaras och stärks:
 • naturvärden knutna till den skogliga kontinuiteten, det hävdade odlingslandskapet och till sjön bibehålls och stärks
 • skogen ska bevaras i ett naturskogsartat tillstånd med gamla träd, en varierad och flerskiktad struktur, god förekomst av multnande ved och ett stort lövträdsinslag
 • yngre och skogsbrukspåverkade skogar ska vårdas så att ett naturskogsartat tillstånd utvecklas
 • hävdgynnade värden ska främjas
 • allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser ska främjas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor och lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats,
 7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitset konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 8. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande,
 9. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 10. inom vattenområde starta eller landa med luftfarkost,
 11. ta in eller använda vattenskoter.

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2015
Areal: 216,2 Ha
Karaktär: Blandskog, lövskog och betesmark
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten/Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 2,6 kilometer

Observera! Vi gör om vandringslederna i reservatet under 2023 och 2024. Under denna tid kan vi inte garantera att kartor och ledmarkering stämmer.

Projekt Östra Möckeln vandringsled, almhult.se Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss