• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hissö

Hissö

Redan 1944 blev en liten del av Hissö naturreservat. Det var den värdefulla bokskogen på öns östra sida som då skyddades. Sedan 2016 är hela ön med omgivande vatten och småöar naturreservat.

Det är den grönskande bokskogen, områdets stora och gamla tallar samt det rika fågellivet som gör Hissö skyddsvärt och så fantastiskt. Under åren kommer mycket att göras för att gynna både naturvärdena och friluftslivet.

På Hissö kommer många så kallade "exotiska" trädslag att tas bort för att ge mer plats åt de träd som naturligt växer här – till exempel, lönn, asp och rönn. De exotiska träden – bland annat lärkträd, silvergran, douglasgran, thuja och kustgran – planterades en gång i tiden på ön men har nu spridit sig alldeles för mycket. De träd som naturligt växer på ön har inte kraft att konkurrera med exotiska granar om ljus och utrymme.

Silvergranar och Douglasgranar kan bli mäktiga, högvuxna träd. Så är det även på Hissö. Därför kommer några av dessa träd att sparas – de blir ett kulturhistoriskt minne och de är fantastiska att se.

Bokskogen med sitt fågelkvitter på våren och de stora, solbelysta tallarna kommer att gynnas av att granar och exotiska trädslag tas ner. Den väldiga eken i reservatets östra del kommer också att trivas bättre när granarna försvinner. Det är många andra levande varelser som är beroende av ek, bok och tall. I jätteeken trivs såväl kattuggla som diverse svampar, insekter och fladdermöss. I solvarma tallar lever skalbaggar och i trädkronorna kan fiskgjusen bygga sitt bo. På bokarnas stammar myllrar det av liv i form av mossor, lavar och svampar.

Friluftslivet kommer att gynnas särskilt på ön. Redan idag finns stora möjligheter att på nära håll njuta av den fantastiska naturen på Hissö – här finns både strövstigar och grillplatser. Vid flera av öns stränder kan man bada och det finns en flytbrygga som leder över till Musön i reservatets norra delar. Av de större och exotiska trädslag som avverkas kommer vindskydd att tillverkas.

Förbud vattenskoter

Du får inte köra vattenskoter i reservatet. Detta för att skydda känsliga fågelarter som fiskgjuse och storlom samt det rörliga friluftslivet. Både fiskgjusen och storlommen har starka fästen i Helgasjön. För att de ska finnas kvar även i framtiden, krävs att vi visar hänsyn till dem.

Storlommen bygger sitt bo i strandkanten. Vågsvallet från såväl motorbåtar som vattenskotrar kan ödelägga ett bo och därmed en hel lomfamilj. Fiskgjusen är känslig för störning i form av buller och ljud. Därför behövs extra hänsyn intill fiskgjusens bon.

Varmt välkommen till en riktig naturpärla några cykeltramp från Växjö stad!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkull fallna träd och buskar
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats
 6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 05.00.
 7. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande
 9. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet utan Länsstyrelsens godkännande
 10. tälta annat än på anvisad och iordningsställd tältplats
 11. ankra eller förtöja husbåt
 12. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats
 13. förutom på hundbadplats medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 14. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfarkost
 15. ta in eller använda vattenskoter (användning av vattenskoter är tillåten vid sjöräddning eller annat samhällsnyttigt ändamål)

Föreskrifterna hindrar inte:

 • Normalt underhåll och mindre förbättringar av vägområde. Träd som fallit eller grova grenar som kapats vid underhåll ska flyttas inom naturreservatet.
 • Åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av
  Länsstyrelsen

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1996, utökning 2016

Areal: 604,6 ha, varav 125,7 ha land och 478,9 ha vatten

Karaktär: Bokskog och vatten

Kommun: Växjö

Ägare: Staten/Statens fastighetsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Tillgänglighet

På Hissö finns ett flertal stigar, även utanför naturreservatet. Från parkeringsplatsen väster om reservatet leder en stig österut och ansluter till en stig som leder runt större delen av ön. Stigarna är smala. Dock kan man uppleva mycket av Hissös natur från grusvägen som leder genom reservatet. Nära vändslingan i norr finns iordningställda grillplatser och en hundbadplats. Se detaljkarta för mer information.

Hitta hit

Kör norrut från Växjö, via Hovshaga eller Evedal, till ön Hissö. Reservatet ligger cirka 1,5 km norr om Kronobergs slottsruin. Stanna vid den andra skylten med parkeringsplats till höger, så leder en stig ned till reservatet.

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss