Storasjöområdet

Storasjöområdet

Storasjöområdet är stort. Mossarna är stora. Fågellivet är rikt kring mossar och kärr. Storslagen vildmark är kanske det uttryck som ligger närmast till hands att använda om ett av länets största naturreservat.

Det vidsträckta skogs- och myrområdet cirka 7 km söder om Lenhovda är ett av länets största naturreservat – hela 1 432 hektar. Det ligger i ett område med många spår från inlandsisens avsmältning, bland annat i form av åsar och dödismorän och i vissa partier är det gott om stora block.

På den magra marken växer skog som är mellan 150 och 200 år gammal och nästan helt orörd av människan. Analys av kolskikt i kärr visar att skogen i reservatet brunnit upprepade gånger under de senaste 1300 åren. Stora bränder förekom bland annat runt 1820 och 1917. En naturvårdsbränning på drygt ett hektar utfördes 1997 för att gynna arter som är anpassade till brand.

I reservatets yttre delar ingår en del yngre skog som självföryngrats efter avverkning. Reservatet kommer att utökas i söder med skog som Naturvårdsverket köpt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla,
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller om­kullfallna träd och buskar,
 3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, lavar och mossor eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke­fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
 4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter,
 5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats,
 6. framföra motordrivna farkoster på vatten och is,
 7. övernatta i husbil eller husvagn,
 8. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, fågelholk, konstföremål eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 9. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan Länsstyrelsens godkännande,
 10. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats,
 11. på ett störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller därmed jämförlig anordning

Från dessa föreskrifter undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1985/2013
Areal: 1058/1432 ha
Karaktär: Skogslandskap, våtmarkskomplex, kvartära landformer, sjö
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Enskilda och Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 5,2 kilometer

Vandringsled
Ledmarkering: Gul
Längd: 1 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss