Araby

Araby

Araby naturreservat ligger på det som en gång var inhängnad jordbruksmark till Araby gård. I slutet av 1800-talet fanns här vidsträckta slåtterängar och brukade åkrar. I dag har lövskogen tagit över, men här finns fortfarande gott om kulturspår.

 

Från Araby ut till Öjabyviken

Fyra km nordväst om Växjö centrum ligger Araby gård, där sport som golf och ridning idag utövas. Reservatet, där Araby gård ingår, bildades 1971 och sträcker sig ut till Öjabyviken i Helgasjön och omfattas även av två mindre öar, Snokön och Bolsön. I området finns vackra bok-, ek- och hasselbackar samt intressanta lövkärr med mycket ask.

Gamla kulturspår

En del av reservatet har tidigare varit en trädgårdsanläggning intill gården. Här kan man fortfarande se var vissa rabatter varit anlagda och även hitta gamla kulturväxter.
Bland grova ekar och bokar finns gamla kulturspår som till exempel röjningsrösen och små terassåkrar. Tidigare har det funnits hamlade (regelbundet beskurna), mycket grova träd i ängsmarkerna och idag ser man resterna av dessa bjässar som fallna stammar.

Trots att endast lite av den flora som gynnas av slåtter finns kvar, så röjs fortfarande några ängar på detta sätt.

En bit från gården finns en naturlig, stensatt källa. Här kan man ana hålvägar (fornlämningar i form av fåror på grund av slitage), vilka troligtvis använts under många hundra år, som löper från gården ned mot viken.

Ovanlig ärtväxt och rikt fågelliv

I anslutning till den gamla trädgården finns en av länets grövsta bokar och i området växer den för länet mycket ovanliga arten buskvicker. Araby naturreservat bjuder dessutom på ett rikt fågelliv.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

 1. framföra bil, traktor, motorcykel, moped, cykel eller andra fordon annat än på avsedda vägar och platser
 2. parkera inom området
 3. tälta eller uppsätta husvagn
 4. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 5. anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 6. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument och dylikt
 7. använda skjutvapen av något slag
 8. störa djurlivet, till exempel genom att från nära håll fotografera fågelbo eller motsvarande eller genom att släppa hund eller katt fria inom området
 9. göra upp eld
 10. uppgräva växter, plocka blommor, taga frukter och frö samt mossor, lavar och svampar eller fälla träd, bryta grenar och kvistar av eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetation i övrigt
 11. skräpa ned med glas, plåt, plast, papper, avfall, målarfärg, spillolja eller annat

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Växjö kommun

Telefon 0470-410 00

Fakta

Skyddsår: 1971
Areal: 16 ha
Karaktär: Lövskog, våtmark, äng
Kommun: Växjö
Ägare: Växjö Golfklubb
Förvaltare: Växjö kommun