Grönvik

Grönvik

Grönvik är ett vackert ö- och strandområde vid Stora Hensjön, en vacker sjö med låga steniga stränder och klart, näringsfattigt vatten. Längs sjöstranden löper en rullstensås. Större delen av reservatet, cirka 85 hektar, är vatten medan 30 hektar är land.

Skog och mark

I nordvästra delen av reservatet finns mest granskog, medan de mellersta delarna är omväxlande med åker-, ängs- och hagmarker. Här finns också lövdungar med bok, ek, björk, asp och hassel. I de sydligaste delarna, liksom på öarna, växer blandskog med olika trädslag.

Längs Stora Hensjöns stränder växer bland annat klibbal och björk. I grunda mjukbottenvikar utbreder sig fält av vass- och starrarter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  1. framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga transportmedel annat än på avsedda vägar och platser
  2. parkera annat än på iordninsställda platser
  3. tälta eller uppställa husvagn
  4. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
  5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid boplats
  6. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  7. plocka liljekonvalje eller gullviva
  8. använda något slag av skjutvapen

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1974
Areal: 115 ha
Karaktär: Åker, äng, hagmark och blandskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg