Asa domänreservat

Araby

Den 9 hektar stora myren i Asa naturreservat är glest skogsbevuxen och nästan helt odikad. Marken runt om myren består till största delen av normalt skogsbruk, men i ett mindre sumpskogsområde finns många döda träd, vilket är viktigt för skogs- och myrlandskapets arter. Området skyddades redan 1956 och blev naturreservat 1996.

Svamprik barrskog, myr och sumpskog

Naturreservatet består av barrskog, myr och sumpskog. Här växer mycket svamp och du kan hitta trattkantarell men också sällsynta svampar som gropticka och liten kandelabersvamp. Du som tar en promenad genom natursköna Asa naturreservat har dessutom chans att få höra pärlugglan ropa eller orrtuppar spela.

Foto: Martin Wargren

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta
 3. elda
 4. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m
 5. skada levande eller döda buskar och träd, till exempel genom att bryta kvistar och fälla stående döda träd
 6. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för plockning av bär och matsvamp
 7. samla in insekter, kräftdjur, snäckor eller andra lägre djur
 8. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 9 ha
Karaktär: Våtmark
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 400 meter