Berga fly

Berga fly

Det 84 hektar stora Berga fly naturreservat består till största delen av sumpskog med mycket tall men här växer också mycket björk. De äldsta områdena är upp till 140 år men det finns även äldre träd än så. Mer än halva reservatet har särskilt skyddsvärda naturvärden.

Skog och mark

Skogen varierar från gammal och gles – med till exempel mycket gamla björkar, grova granar och torrträd – till varierad och tät. Där vattnet rinner fram i södra delen, skapar det en nästan odikad sumpskog. Det viktigaste området, för att skydda både djur och växter, finns i den norra delen och består av dikad torvmark med mycket multnande ved.

Växt- och djurliv

I området finns de rödlistade arterna mindre hackspett och brunpudrad nållav. I Berga fly har man även hittat de ovanliga arterna långfliksmossa, katt­fotslav, havstulpanlav, stor revmossa och gulnål.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:  

  1. skada naturföremål eller ytbildning, till exempel genom att gräva, borra, måla eller mejsla på berghällar och block
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får plockas för husbehov
  4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på väg och iordningställd parkeringsplats
  5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren
  6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan tillstånd från förvaltaren
  7. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller lekplats.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturförvaltningen

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 84 ha
Karaktär: Barrträdsdominerad sumpskog med björk
Kommun: Uppvidinge
Ägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg